Υπηρεσίες

Το γραφείο μας παρέχει, μεταξύ άλλων, τις εξής υπηρεσίες:

  •  Αυτοψία στον τόπο του περιστατικού.
  • Φωτογράφηση του τόπου του περιστατικού και των εμπλεκόμενων οχημάτων.
  • Αξιολόγηση και επιστημονική ερμηνεία όλων των σχετικών ευρημάτων.
  • Διερεύνηση και προσδιορισμός όλων των σχετικών παραμέτρων (π.χ. υπολογισμός ταχύτητας κίνησης οχημάτων κ.α.), σύνθεσή τους και επιστημονική ανάλυση του μηχανισμού του τροχαίου.
  • Αναπαράσταση του συμβάντος με τη μέγιστη δυνατή ακρίβεια τόσο σε Η/Υ όσο και σε πραγματικές συνθήκες, αν αυτό κριθεί σκόπιμο (βλέπε βίντεο).
  • Εκτιμήσεις των προκληθεισών ζημιών.
  • Σύνταξη τεχνικής έκθεσης τροχαίου ατυχήματος/ δυστυχήματος.
  • Υποστήριξη της υπόθεσης ως τεχνικός σύμβουλος πραγματογνώμονας στα αρμόδια δικαστήρια (αστικά & ποινικά), σε συνεργασία με τον εκάστοτε νομικό παραστάτη.